top of page

Üyelik Başvuru Formu

Derneğimize üye olma talebinde bulunmak için üyelik formunu doldurarak, meandrosdernegi@gmail.com adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir.

Üyelik Şartları

Derneğimizin, "Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri"ni düzenleyen 3. Maddesine göre;

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

Üyelerden giriş ödentisi olarak  25 TL, aylık olarakta 5 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 

bottom of page